बुधवार, 30 मार्च 2011

prashan


aAA Jh x.ks”kkEcs ln~xq#H;ks ue%AA
Jh ukjk;.k T;ksfr’k “kks/k laLFkku
oSdjh okyh xyh]mPpSu jksM]lsoj ¼Hkjriqj½ jkt-
¼fdlh Hkh lEkL;k ds lek/kku ,oa T;ksfr’kh; ekxZn”kZu gsrq lEidZ djsaA½
laLFkkid%&Jh ukjk;.knklth          laj{kd%&i¡- ewypUn”kekZ
vkpk;Z%&i¡-dIrku”kekZ Qksu-09828289597]09782564544
E-mail-shrinarayanjyotish@gmail.com

Øekad%&                               fnukad%&

Á”u vkosnu i=
Á”udrkZ dk uke Jh@Jherh@lqJh------------------------------------------------------------------------------
firk@ifr dk uke Jh---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   vkidk@firk dk@ifr dk O;olk;@in---------------------------------------------------------------------------
 Á”udrkZ dh vk;q------------o’kZ- ;k tUefrFkh-------------------------le;-----------------LFkku-----------------
Á”udrkZ dk LFkku@xzke@”kgj@irk%&------------------------------------------------------------------
Á”u djus dk fnukad-------------------------------okj-------------------le;---------------------------------
vkidk lkspk gqvk ,d Á”u Li’V fy[ksa%&--------------------------------------------------------------------------------
vf”kf{kr Á”udrkZ fxurh¼0ls108rd½;k Qy]iq’i]unh dk uke fy[kok,ss%&---------------------
;fn Á”u nwljs ds okjs esa gks rks mlls lEoU/k%&--------------------------------------------------------------------
 Á”udrkZ dk Qksu ua0------------------------------------E-mail-------------------------------

Á’u iwNus gsrq fu;ekoyh
fÁ; ftKklq cU/kq! Hkfo”; ds ekxZn’kZu lek/kku ds fy, fuEufyf[kr fu;eks dks /;kuiwoZd i<dj ;k lqudj Á’u vkosnu i= Hkjdj ÁLrqr djsaA
¼ƒ½ Á’u djrs le; ru eu ls ‘kq) gksdj ‘kkfUr ls Á’u djsaA
¼„½ vius xq#nso vkSj b”Vnso dk /;ku djds Á’u djsa ;k fy[ksA
¼…½ lEHkor% Á’u Ákr% ŒŠ cts ls ƒ„-…Œ rd gh djsA
¼†½ Á’udrkZ ,d gh lqLi”V Á’u djs ;k fy[ksA
¼‡½ fefJr¼dEikm.M½ Á’u ugh djsa uk fy[ks A
¼ˆ½ d`Ik;k Qksu ij Á’u ;k T;ksfr”kh; ijke’kZ ugh djsaA
¼‰½ ,d vkosnu i= ij ,d gh Á’u fy[kus dk fo/kku gSA
¼Š½ ;fn nwljk Á’u vkSj gks rks nwljk gh vkosnu i= HkjsA
¼‹½ Á’u vkosnu i= ds lkFk Áfr Á’u lg;ksx jkf’k ƒŒƒ # tek djk;sA
¼ƒŒ½ Hkkjrh; T;ksfr”k ,oa Lofoosd ds vk/kkj ls Á’u dk mRrj fn;k tkosxkA

gLrk{kj Á”udrkZ
बुधवार, 23 मार्च 2011

lagan patrika


AAJh x.ks’kk;ue%AA
vFk ‘kqHk fookg yXu if=dk
;Eczã osnkUrfonks onfUr]ija Á/kkua iq#”ka rFkkU;sAfo’okn~xrs dkj.keh’oja ok]rLeSueks fo?u fouk’kuk;AAƒAAvfo?ua dq#rs fuR;a]fo?u’p Áfr gU;rsA ;k=k eaxy fln~/;Fkesd nUra ueksLrqrsAA„AAtuuh tUe lkS[;kuka]o)Zuh dqy lEinke~Ainoh iwoZ iq.;kuka]fy[;rs ihr if=dkAA…AAczãk djksrq nh?kkZ;q%fo”.kq djksrq lEinke~Af’ko% djksrq dY;k.ka];L;s”kk ihr if=dkAA†AA vFk ‘kqHk lEorljsfLeu~ Jhu`ifr ohj foØekfnR; jkT;s Jh lEor      
Jh ‘kkfyokguL;        ‘kdkCnk r= eklksÙkes ekls         ‘kqHks       i{ks          iq.;frFkkS      okljs ?kÛ        uke u{k=s ?kÛ       uke;ksxs ?kÛ         uke dj.ks  ?kÛ      ,oa
fo/kk;ka iapkax’kq)kS r= fnu Áek.ke~ ?kÛ          r= jkf= Áek.ka   ?kÛ        vgksjk=Áek.ka   ˆŒ@ŒŒA       vdZxrka’k%   
A    ‘ks”kka’k     A     rnkuqlkj rkÛ     eghuk        lu~     bZ-   r= Jh lw;ksZn;kfn”Ve~ ?kÛ       ArRle;s    yXukn;s fnuxr      jkf=xr        ?kÛ        ojukefpjatho          rL;jkf’k%     lw;Zcy        pUnzcy   lkSHkkX;dkaf{k.kh dqekjh            jkf’k          xq#cy      pUnzcye~ f=cye~ ‘kqHke~ lkgk ‘kq)kS yÙkkfn n’knks”k jfgre~ ikf.kxzg.ke~AA’kqHke~AA
dU;k i{k dk;ZØe                                   oj i{k dk;ZØe
x.ks’k iwtu                                 x.ks’k iwtu
[knkuk                                     [knkuk
gYnkr                                     gYnkr
jkf=tkxj.k                                 jkf=tkxj.k
rsy ysiue~                                 rsy ysiue~
r`.k e.Mi Nk;knua                          r`.k e.Mi Nk;knua
                          vFk fookg yXu dq.Myhe~
                       
Å¡ fl) Jh ‘kqHk LFkku       loksZifj fojkteku ldy xq.k fu/kku xaxkty fueZy ;equkty ‘khry ikou ifo= ‘kqHk pfj= “kV~deZ lko/kku /keZewfrZ /kekZorkj Jheku           rFkk Jheku      rFkk
Jheku            rFkk Jheku                 rFkk Jheku   
rFkk Jheku            leLr y?kq nh?kZ tusk dks br% ;ksx fyf[kre~            ls             rFkk           rFkk        rFkk          rFkk                 rFkk           rFkk               rFkk           leLr y?kq nh?kZ tusk dh jke jke oapuk thA    
v=dq’kyar=kLrqAvxzso`rkUraokP;e~ fpjatho      iq= Jh     th dk fookg laLdkj lkSHkkX;dkaf{k.kh dqekjh            iq=h Jh            ds lkFk fefr          okj      lEor       rnkuqlkj rkÛ     eghuk       lu~    bZ- dks e.Mi esa ‘kksHkk nsuk th A’kqHke~AA            

jyotishkaptan


                     AAJh x.ks’kk;ue%AA
                            
vFk ‘kqHk fookg if=dk ¼ihyh fpV~Bh½
;Eczã osnkUrfonks onfUr]ija Á/kkua iq#”ka rFkkU;sAfo’okn~xrs dkj.keh’oja ok]rLeSueks fo?u fouk’kuk;AAƒAAvfo?ua dq#rs fuR;a]fo?u’p Áfr gU;rsA ;k=k eaxy fln~/;Fkesd nUra ueksLrqrsAA„AAtuuh tUe lkS[;kuka]o)Zuh dqy lEinke~Ainoh iwoZ iq.;kuka]fy[;rs ihr if=dkAA…AAczãk djksrq nh?kkZ;q%fo”.kq djksrq lEinke~Af’ko% djksrq dY;k.ka];L;s”kk ihr if=dkAA†AA
Å¡ fl) Jh ‘kqHk LFkku       loksZifj fojkteku ldy xq.k fu/kku xaxkty fueZy ;equkty ‘khry ikou ifo= ‘kqHk pfj= “kV~deZ lko/kku /keZewfrZ /kekZorkj Jheku         rFkk Jheku       rFkk
Jheku            rFkk Jheku           rFkk Jheku    
rFkk Jheku            leLr y?kq nh?kZ tusk dks br% ;ksx fyf[kre~            ls             rFkk           rFkk        rFkk          rFkk                 rFkk           rFkk               rFkk           leLr y?kq nh?kZ tusk dh jke jke oapuk thA    
v= dq’ky ar=kLrq A vxzs o`rkUra okP;e~ A fodzelaEor „Œ eklkuke eklksÙkes ekls      ekls  ‘kqHks     i{ks ‘kqHkfrFkkS             okljs rnkuqlkj fnukad%&  -   -     bZ dk fookg Js”B curk gSA  lks vki Lohdkj djuk thA
ojuke fpjatho        rL; jkf’k%      lw;Zcy     pUnzcy  
dU;k uke lkSHkkX;dkaf{k.kh dqekjh      jkf’k     xq#cy
pUnzcy      ‘kqHke~ bu uke jkf’k;ks ls fookg ‘kqHk cu jgk gSa  lks vki Lohdkj djuk thA
bl lkgs dh yxu fnol      dh ferh                       fnukad           dks fy[kdj vkidh lsok esa gkftj gksxsa thA lks vki lknj Lohdkj djuk th A’ks”k d`ik Hkwy pwd {kekA              
Jheku                       irk%&                            
T;ksfrfoZn~
                                                    i¡- dIrku’kekZ