बुधवार, 23 मार्च 2011

jyotishkaptan


                     AAJh x.ks’kk;ue%AA
                            
vFk ‘kqHk fookg if=dk ¼ihyh fpV~Bh½
;Eczã osnkUrfonks onfUr]ija Á/kkua iq#”ka rFkkU;sAfo’okn~xrs dkj.keh’oja ok]rLeSueks fo?u fouk’kuk;AAƒAAvfo?ua dq#rs fuR;a]fo?u’p Áfr gU;rsA ;k=k eaxy fln~/;Fkesd nUra ueksLrqrsAA„AAtuuh tUe lkS[;kuka]o)Zuh dqy lEinke~Ainoh iwoZ iq.;kuka]fy[;rs ihr if=dkAA…AAczãk djksrq nh?kkZ;q%fo”.kq djksrq lEinke~Af’ko% djksrq dY;k.ka];L;s”kk ihr if=dkAA†AA
Å¡ fl) Jh ‘kqHk LFkku       loksZifj fojkteku ldy xq.k fu/kku xaxkty fueZy ;equkty ‘khry ikou ifo= ‘kqHk pfj= “kV~deZ lko/kku /keZewfrZ /kekZorkj Jheku         rFkk Jheku       rFkk
Jheku            rFkk Jheku           rFkk Jheku    
rFkk Jheku            leLr y?kq nh?kZ tusk dks br% ;ksx fyf[kre~            ls             rFkk           rFkk        rFkk          rFkk                 rFkk           rFkk               rFkk           leLr y?kq nh?kZ tusk dh jke jke oapuk thA    
v= dq’ky ar=kLrq A vxzs o`rkUra okP;e~ A fodzelaEor „Œ eklkuke eklksÙkes ekls      ekls  ‘kqHks     i{ks ‘kqHkfrFkkS             okljs rnkuqlkj fnukad%&  -   -     bZ dk fookg Js”B curk gSA  lks vki Lohdkj djuk thA
ojuke fpjatho        rL; jkf’k%      lw;Zcy     pUnzcy  
dU;k uke lkSHkkX;dkaf{k.kh dqekjh      jkf’k     xq#cy
pUnzcy      ‘kqHke~ bu uke jkf’k;ks ls fookg ‘kqHk cu jgk gSa  lks vki Lohdkj djuk thA
bl lkgs dh yxu fnol      dh ferh                       fnukad           dks fy[kdj vkidh lsok esa gkftj gksxsa thA lks vki lknj Lohdkj djuk th A’ks”k d`ik Hkwy pwd {kekA              
Jheku                       irk%&                            
T;ksfrfoZn~
                                                    i¡- dIrku’kekZ

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें