शनिवार, 9 अप्रैल 2011

bhat patrika


                     AAJh x.ks’kk;ue%AA
                            
vFk ‘kqHk fookg Hkkr if=dk ¼Hkkr dh fpV~Bh½
;Eczã osnkUrfonks onfUr]ija Á/kkua iq#”ka rFkkU;sAfo’okn~xrs dkj.keh’oja ok]rLeSueks fo?u fouk’kuk;AAƒAAvfo?ua dq#rs fuR;a]fo?u’p Áfr gU;rsA ;k=k eaxy fln~/;Fkesd nUra ueksLrqrsAA„AAtuuh tUe lkS[;kuka]o)Zuh dqy lEinke~Ainoh iwoZ iq.;kuka]fy[;rs Hkkr if=dkAA…AAczãk djksrq nh?kkZ;q%fo”.kq djksrq lEinke~Af’ko% djksrq dY;k.ka];L;s”kk Hkkr if=dkAA†AA
vFk ‘kqHk lEorljsfLeu~ Jhu`ifr ohj foØekfnR; jkT;s Jh lEor      
Jh ‘kkfyokguL;        ‘kdkCnk r= eklksÙkes ekls         ‘kqHks       i{ks          iq.;frFkkS      okljs ?kÛ        uke u{k=s ?kÛ       uke;ksxs ?kÛ         uke dj.ks  ?kÛ      nSue~      
,oa iapkax ‘kq)kS fnukad                 bZ-      yXuksn;s le;       fpÛoj uke              jkf’k%      vk;q”erh dU;k uke           jkf’k%       mHk;ks% fookg yÙkkfn n’knks”k jfgre~ ikf.kxzg.k fnua ‘kqHkerFkk
o”ksZ          ekls         i{ks         frFkkS      okljs      fnukad       HkkrbZ  vkxeua rFkk cU/kq ckU/kosH;% oL=kHkw”k.k lEekua ‘kksHkkfnola ‘kqHke~ Aldy iapu dwa jkejke feJ th dwa ueLdkjA
Jh Ekku          rFkk Jheku          rFkk Jheku        
 rFkk Jheku             rFkk Jheku        rFkk Jheku        rFkk Jheku
                           yXue~

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें